Svetainės Bijola.lt dizainas, funkcionalumas, prekės ženklas, prekės ir jų aprašymai yra UAB „Bijola“ nuosavybė. Tačiau komentarai ir prekių reitingai yra suteikiami vartotojų ir Bijola.lt už juos neatsako. Išimtiniais atvejais, jeigu yra pagrįstų abejonių, kad komentaras ar įvertinimas pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, (pavyzdžiui, prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei), komentarai gali būti pašalinti be atskiro įspėjimo.

Prekės, kainos ir aprašymas

Bijola.lt stengiasi pateikti kaip galima tikslesnį prekės aprašymą bei susijusią informaciją.

Bijola.lt neatsako už tai, kad prekės savo atspalviu, forma ar kitais parametrais gali nežymiai skirtis nuo realaus prekių dydžio, formų ir atspalvio dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Bijola.lt priimdama užsakymus individualiam gaminiui, įskaitant ir originalią puošybą, stengsis pagaminti maksimaliai artimą pateiktam užsakyme vaizdui ir/ar žodiniam apibūdinimui. Kadangi visi dekoravimo elementai gaminami rankomis, BiIjola.lt pasilieka teisę užtikrinti vizualinį atitikimą tiek, kiek tai įmanoma dekoruojant rankų darbo elementais, nepažeidžiant skonio ir technologinių reikalavimų.

Prekių ir paslaugų kainos yra pateikiamos duotajam momentui. Bijola.lt pasilieka teisę keisti aprašymus bei kainas be atskiro įspėjimo, tačiau tokie pakeitimai netaikomi jau pateiktiems ir patvirtintiems užsakymams, t.y. kuriuos Klientas yra pateikęs ir yra Klientui išsiųstas ir/ar kitaip raštu pateiktas Bijolos.lt patvirtinimas dėl užsakymo priėmimo ir vykdymo.

Produkto aprašymas pateikiamas svetainėje. Su aprašymu klientas gali susipažinti ir priimti sprendimą dėl užsakymo pateikimo. Pilna produkto sudėtis nurodoma etiketėje atsiimant gaminį. Su firminių tortų sudėtimis galite susipažinti čia.

Desertų stiklinėje ar kitoje grąžintinoje pakuotėje kaina susideda iš produkto kainos ir užstato už tarą. Produktų ir užstato už tarą kainos nurodomos atskirai prie prekių aprašymo. Užstatas grąžinamas iš karto po to, kai grąžinama desertinė tara ir/ar kita puošybai skirta įranga. Taros užstato dydis nustatomas pagal taros rinkos kainas, galiojančias užsakymo pateikimo metu.

Stovus, veidrodžius, padėklus, taures, kitą daugkartinio naudojimo grąžintiną tarą Klientas privalo grąžinti Bijola.lt ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas po gaminio atsiėmimo. Grąžinus tarą per nurodytą laiką ar kitą šalių individualiai nustatytą terminą, užstatas grąžinamas Klientui.

Pirkimas ir apmokėjimas

Internetinėje parduotuvėje Bijola.lt lankytojai gali išsirinkti prekes ir suformuoti užsakymą. Pirkėjai privalo užpildyti visą privalomą informaciją užsakymo puslapyje.

Bijola.lt priima užsakymus:

Proginiams tortams – prieš 1 savaitę iki atsiėmimo/pristatymo datos

Firminiams tortams – prieš 2-3 darbo dienas iki atsiėmimo/pristatymo datos.

Apmokėti už iš Bijola.lt perkamas prekes galima:

Bankiniu pavedimu;

Grynais atsiimant (COD);

Elektronine bankininkyste per Paysera mokėjimų sistemą.

Duomenų ir atsiskaitymo saugumą garantuoja naudojamas SSL sertifikatas.

Atsiėmimo / Pristatymo sąlygos

Atsiėmimas Bijola.lt cukrainėje nemokamas. Užsakymų atsiėmimas vykdomas nuo 13:00 val, išskyrus cukrainę Garliavoje, adresu: Vytauto 134A, Garliava, Kauno raj, kur užsakymus galima atsiimti nuo darbo valandų pradžios. Cukrainių darbo valandos, adresai ir vykimo nuorodos nurodomos čia.

Atsiimant bet kurioje Bijola.lt cukrainėje užsakymas atiduodamas bendros eilės tvarka. Mokėjimas internetu nesuteikia pirmumo, jei cukrainėje yra kitų klientų.

Pirkėjų pretenzijos dėl gaminio išvaizdos, svorio bei kainos turi būti pareikštos gaminio atsiėmimo metu, o teikiant transportavimo paslaugą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po produkto pristatymo nurodytu adresu.

Dėl gaminio kokybės Pirkėjas pretenziją turi pareikšti ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo įsigijimo, nepriklausomai ar gaminys buvo įsigytas fizinėje parduotuvėje ar teikiant transportavimo paslaugą. 3 dienų terminas skaičiuojamas nuo prekių pristatymo momento (kai teikiama pristatymo paslauga) arba nuo gaminio atsiėmimo momento (kai pristatymo paslauga nėra teikiama).

Pristatymo paslauga Vilniaus ir Kauno miestuose – 10 eurų.

Kitur Lietuvoje vežame pagal individualų susitarimą,

Pristatymo laikas su Klientu derinamas individualiai.

Nesuderinus transporto paslaugos užsakymo iš anksto, Bijola.lt negarantuoja, kad galės suteikti transportavimo paslaugą.

Pirkėjas įsipareigoja nurodyti teisingus pristatymo duomenis ir pasirūpinti, kad galėtų atsiimti prekes nurodytu adresu.

Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių (Klientas darydamas užsakymą nurodė neteisingą adresą ar neteisingą kontaktinį telefono numerį, nurodytu adresu Klientas ar gavėjas nerandamas, nepavyksta susisiekti su Klientu nurodytu kontaktiniu telefono numeriu ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos ir Bijola.lt grąžina vartotojui pinigus už nepristatytas prekes, pasiliekant teisę reikalauti iš Kliento sumokėti su užsakymo vykdymu susijusias faktiškai patirtas išlaidas, t.y. produktų naudotų užsakymo gamybai, pristatymo, pakavimo išlaidas.

Kokybės garantija

Bijola.lt garantuoja prekių kokybę.

Jei prekė įsigijimo metu buvo nekokybiška ar sugedusi, Bijola.lt įsipareigoja pirkėjo pasirinkimu nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą), arba nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu arba atitinkamai sumažinti kainą, arba sugrąžinti sumokėtą kainą.

Bijola.lt neatsako už prekių sugadinimą dėl netinkamo jų transportavimo, laikymo ar naudojimo, jei transportavimą, laikymą, naudojimą vykdo Klientas savo iniciatyva.

Pirkėjas konditerijos produktus turi laikyti vėsioje, sausoje vietoje ir ne aukštesnėje nei +6 C laipsnių temperatūroje. Už gaminių kokybės pasikeitimus, įvykusius Klientui nesilaikant šių taisyklių, Bijola.lt neatsako.

Naudojimosi taisyklių galiojimas

Bijola.lt dėl svarbių priežasčių (atsižvelgiant į įstatymų ir (ar) teisės normų pasikeitimus, pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant kitiems objektyviems pagrindams ir t.t.) turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei Klientas buvo pateikęs užsakymą iki sąlygų pakeitimo, jam galioja iki to galiojusios sąlygos, ir tokiomis sąlygomis bus įvykdytas Kliento užsakymas. Klientui rekomenduojama susipažinti su užsakymo pateikimo momentu galiojančia Taisyklių redakcija ir tai patvirtinant varnele specialiame langelyje prieš pateikiant kiekvieną užsakymą.

Prieš užsakymo patvirtinimą Bijola.lt informuoja Klientą apie visas sąlygas ir terminus, susijusius su užsakymo vykdymu, apimant, bet neapsiribojant šia informacija: galutinė kaina, galutinė produkto sudėtis bei išvaizda/puošyba, svoris/kiekis, jei taikoma, pristatymo sąlygos ir terminai, kitos atsiėmimo sąlygos bei galimybės. Klientas bet kuriame užsakymo teikimo etape gali atšaukti /nutraukti užsakymo teikimą. Likus iki užsakymo atsiėmimo 3 ir daugiau dienų, (t. y., kol nepradėta produkto gamyba), Klientas turi teisę atšaukti užsakymą. Tokiu atveju Klientas atleidžiamas nuo pareigos mokėti už produktą, o jeigu yra sumokėjęs – Bijola.lt grąžina Klientui jam sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

Visi nesutarimai, kilę tarp Šalių, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.13.4. Tuo atveju, jei Klientas nesutinka su Bijola.lt pateiktu atsakymu į Kliento rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą Klientas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse), ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje čia, o dėl maisto produktų kokybės galima kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (Siesikų g. 19, 07170 Vilnius, interneto svetainė www.vmvt.lt). nemokamu telefonu 8 800 40 403 arba pranešti apie nekokybiškus maisto produktus užpildant anketą čia.

Kontaktai

Bet kokiais, su Naudojimosi taisyklėmis susijusiais klausimais, prašome kreiptis:

UAB „BIJOLA“

Adresas: Vytauto g. 134 A, LT-53250, Garliava, Kauno raj.

Įmonės kodas: 259930760

PVM kodas: LT599307610

Tel. +370 650 80013

info@bijola.lt

bijola.lt